štatút

Pravidlá internetového obchodu

§ 1

Predbežné ustanovenia

1. Internetový obchod PW ADAM dostupný na www.zniczeadam.pl je majetkom spoločnosti PW ADAM Adam Kędzierski, NIP: 9290098927, REGON: 008387642 .

2. Tieto Pravidlá sú určené Spotrebiteľom aj Podnikateľom využívajúcim Obchod a špecifikujú pravidlá používania Internetového obchodu, ako aj pravidlá a postup pri uzatváraní kúpnych zmlúv so Zákazníkom na diaľku prostredníctvom Obchodu.

§ 2

Definície

1. Spotrebiteľ - fyzická osoba uzatvárajúca s Predávajúcim v rámci Obchodu zmluvu, ktorej predmet priamo nesúvisí s jej obchodnou alebo profesijnou činnosťou.

2. Predávajúci - fyzická osoba podnikajúca pod názvom PW ADAM, zapísaná do Centrálnej evidencie a informácií o hospodárskej činnosti (CEIDG) vedenej ministrom hospodárstva.

3. Zákazník – akýkoľvek subjekt, ktorý nakupuje prostredníctvom Obchodu.

4. Podnikateľ - fyzická osoba, právnická osoba a organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej je priznaná spôsobilosť na právne úkony samostatným aktom, podniká vo svojom mene a používa Obchod.

5. Obchod – internetový obchod prevádzkovaný Predávajúcim na internetovej adrese www.zniczeadam.pl

6. Zmluva na diaľku - zmluva uzatvorená so Zákazníkom v rámci organizovaného systému na uzatváranie zmlúv na diaľku (v rámci Obchodu), bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, s výhradným použitím jedného alebo viacerých prostriedkov komunikácie na diaľku až do výšky a vrátane uzatvorenia zmluvy.

7. Predpisy - tieto predpisy Obchodu.

8. Objednávka – prejav vôle Zákazníka podaný prostredníctvom Objednávkového formulára a zameraný priamo na uzavretie Kúpnej zmluvy na Produkt alebo Produkty s Predávajúcim.

9. Účet – účet zákazníka v Obchode, ktorý zhromažďuje údaje poskytnuté Zákazníkom a informácie o ním zadaných Objednávkach v Obchode.

10. Registračný formulár – formulár dostupný v Obchode, umožňujúci vytvorenie Konta.

11. Objednávkový formulár - interaktívny formulár dostupný v Obchode umožňujúci zadanie Objednávky, najmä pridaním Produktov do košíka a špecifikovaním podmienok Kúpnej zmluvy, vrátane spôsobu doručenia a platby.

12. Košík - prvok programového vybavenia Obchodu, v ktorom sú viditeľné Produkty vybrané Zákazníkom na nákup a taktiež je možné zisťovať a upravovať údaje Objednávky, najmä množstvo produktov.

13. Produkt – hnuteľná vec/služba dostupná v Obchode, ktorá je predmetom Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim.

14. Kúpna zmluva – zmluva o predaji Produktu uzatvorená alebo uzatvorená medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu. Kúpnou zmluvou sa v závislosti od vlastností Produktu rozumie aj zmluva o poskytnutí služby a zmluva o dielo.

§ 3

Kontaktujte Obchod

1. Adresa predávajúceho: 66-003 Droszków, ul. Słoneczna 9A

2. E-mailová adresa predávajúceho: sklep@zniczeadam.pl

3. Telefónne číslo predávajúceho: + 48 785 651 881

4. číslo bankového účtu predávajúceho 25 1500 1810 1218 1006 2559 0000,

Santander Bank Polska

5. Zákazník môže komunikovať s Predávajúcim prostredníctvom adries a telefónnych čísel uvedených v tomto odseku.

6. Zákazník môže s Predávajúcim komunikovať telefonicky od pondelka do piatku

od 7:00 do 15:00 hod.

§ 4

Technické požiadavky

Na používanie Obchodu, vrátane prehliadania sortimentu Obchodu a zadávania objednávok Produktov, potrebujete:

a. koncové zariadenie s prístupom na internet a webovým prehliadačom,

b. aktívny e-mailový účet,

c. povolená podpora súborov cookie,

§ 5

Všeobecné informácie

1. Predávajúci v najväčšom rozsahu povolenom zákonom nezodpovedá za žiadne poruchy, vrátane prerušení prevádzky Obchodu spôsobených vyššou mocou, neoprávneným konaním tretích osôb alebo nekompatibilitou Internetového obchodu s technickou infraštruktúrou Zákazníka.

2. Prehliadanie sortimentu Obchodu si nevyžaduje vytvorenie Konta. Objednávku Produktov zaradených do sortimentu Obchodu môže Zákazník uskutočniť buď po vytvorení Účtu v súlade s ustanovením § 6 Nariadenia alebo poskytnutím potrebných osobných a adresných údajov umožňujúcich realizáciu Objednávky bez vytvorenia Účtu.

3. Ceny uvedené v Obchode sú uvedené v poľských zlotých a sú cenami brutto (vrátane DPH).

4. Konečná (konečná) čiastka, ktorú má Zákazník zaplatiť, pozostáva z ceny za Produkt a nákladov na doručenie (vrátane poplatkov za dopravu, doručenie a poštovné), o ktorých je Zákazník informovaný na webovej stránke Obchodu pri umiestnení Objednávka, a to aj v momente prejavenia vôle byť viazaný kúpnou zmluvou.

5. V prípade Zmluvy o predplatení alebo poskytovaní služieb na dobu neurčitú je konečnou cenou celková cena vrátane všetkých platieb za zúčtovacie obdobie.

6. Ak povaha predmetu Zmluvy neumožňuje primerane posúdiť výšku konečnej (konečnej) ceny vopred, informáciu o spôsobe, akým bude cena vypočítaná, ako aj o poplatkoch za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady, budú uvedené v Obchode v popise Produktu.

§ 6

Vytvorenie účtu v obchode

1. Ak si chcete vytvoriť účet v obchode, vyplňte registračný formulár. Je potrebné uviesť nasledovné údaje: meno, priezvisko, doručovacia adresa, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

2. Vytvorenie účtu v Obchode je bezplatné.

3. Prihlásenie do Účtu prebieha zadaním e-mailovej adresy a hesla nastaveného v registračnom formulári.

4. Zákazník môže kedykoľvek bez udania dôvodu a bez účtovania akýchkoľvek poplatkov vymazať Účet zaslaním príslušnej žiadosti Predávajúcemu, a to najmä prostredníctvom e-mailu alebo písomne na adresy uvedené v § 3.

§ 7

Pravidlá pre zadanie objednávky

Ak chcete zadať objednávku, musíte:

1. prihlásiť sa do Obchodu (voliteľné);

2. vyberte Produkt, ktorý je predmetom Objednávky, a potom kliknite na tlačidlo „Pridať do košíka“ (alebo ekvivalent);

3. prihlásiť sa alebo využiť možnosť zadať Objednávku bez registrácie;

4. ak ste sa rozhodli zadať Objednávku bez registrácie - vyplňte Objednávkový formulár zadaním údajov príjemcu Objednávky a adresy, na ktorú má byť Produkt doručený, vyberte typ zásielky (spôsob doručenia Objednávky). Produkt), zadajte fakturačné údaje, ak sa líšia od údajov príjemcu objednávky,

5. kliknite na tlačidlo "Objednať a zaplatiť".

6. vyberte si jeden z dostupných spôsobov platby a v závislosti od spôsobu platby objednávku uhraďte v stanovenej lehote podľa § 8 bod 3.

§ 8

Ponúkané spôsoby doručenia a platby

1. Zákazník môže využiť nasledujúce spôsoby doručenia alebo vyzdvihnutia objednaného Produktu:

a. Kuriérska zásielka, zásielka kuriérom na dobierku.

b. Zásielka na odberné miesto, zaslanie na odberné miesto na dobierku.

c. Osobný odber možný na: 66-003 Droszków, ul. Słoneczna 9A,

od pondelka do piatku od 7:00 do 15:00 hod.

2. Dostupné spôsoby platby:

* Platba na dobierku.

* Elektronické platby.

*Platba platobnou kartou.

* Tradičný prevod.

Kreditné karty:

*Vízum

* Visa Electron

*Mastercard

* Elektronická karta MasterCard

*Maestro

3. Podrobné informácie o spôsoboch doručenia a akceptovaných spôsoboch platby nájdete na webovej stránke Obchodu.

Subjekt poskytujúci online platobné služby je Blue Media SA

Prevádzkovateľom platobnej karty je PayPro SA Agent Rozliczeniaowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom Poznań Nowe Miasto i Wilda v Poznani, 8. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000347935, NIP 7792369801 REGON 7792369801 REGON .

V prípade potreby vrátenia finančných prostriedkov za transakciu uskutočnenú zákazníkom platobnou kartou, predávajúci vráti sumu na bankový účet priradený k platobnej karte objednávateľa“ alebo „Predávajúci vráti platbu rovnakou platbou spôsob, ktorý spotrebiteľ použil, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý pre neho nie je spojený so žiadnymi nákladmi.

Doba spracovania objednávky sa počíta od momentu získania kladnej autorizácie platby. Ak si Zákazník zvolí spôsob platby prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou - odo dňa pripísania platby na bankový účet Predávajúceho.

§ 9

Vyhotovenie kúpnej zmluvy

1. Kúpna zmluva medzi zákazníkom a predávajúcim je uzatvorená po tom, čo zákazník zadá objednávku prostredníctvom objednávkového formulára v internetovom obchode v súlade s § 7 pravidiel.

2. Po zadaní Objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí jej prijatie a zároveň Objednávku prijme na realizáciu. Potvrdenie prijatia Objednávky a jej prijatie na realizáciu sa uskutoční tak, že Predávajúci zašle Zákazníkovi na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú pri objednávke príslušný e-mail, ktorý obsahuje minimálne vyhlásenia Predávajúceho o prijatí objednávky. Objednávka a jej prijatie na realizáciu, ako aj potvrdenie o uzavretí Kúpnej zmluvy. Keď zákazník obdrží vyššie uvedený e-mail, dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim.

3. Ak si Zákazník vyberie:

a. platba prevodom, elektronickou platbou alebo platbou platobnou kartou, je Zákazník povinný uhradiť platbu do 5 kalendárnych dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy – inak bude objednávka zrušená.

b. na dobierku pri prevzatí zásielky, je Zákazník povinný uhradiť platbu pri prevzatí zásielky.

c. platba v hotovosti pri osobnom prevzatí zásielky je Zákazník povinný uhradiť platbu pri prevzatí zásielky do 7 dní odo dňa obdržania informácie o pripravenosti zásielky na vyzdvihnutie.

4. Ak si Zákazník zvolil iný spôsob doručenia ako osobný odber, Produkt bude Predávajúcim odoslaný v lehote uvedenej v jeho popise (s výhradou bodu 5 tohto odseku), a to spôsobom, ktorý si Zákazník zvolil pri umiestnení tovaru. Objednať.

5. A. Ak si objednáte Produkty s rôznymi dátumami dodania, dátumom dodania je najdlhší daný dátum.

B. Ak si objednáte Produkty s rôznymi termínmi dodania, Zákazník môže požiadať o dodanie Produktov po častiach alebo o dodanie všetkých Produktov po dokončení celej objednávky. Dodanie produktov po častiach ukladá Zákazníkovi povinnosť zaplatiť dodatočný poplatok ekvivalentný dodatočným nákladom na doručenie.

6. Začiatok dodacej lehoty Produktu Zákazníkovi sa počíta takto:

a. Ak si Zákazník zvolí spôsob platby prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou - odo dňa pripísania na bankový účet Predávajúceho.

b. Ak si Zákazník zvolí spôsob dobierky - odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy,

7. Ak si Zákazník zvolí osobný odber Produktu, Produkt bude pripravený na odber Zákazníkom v lehote uvedenej v popise Produktu. Zákazník bude Predávajúcim dodatočne informovaný o pripravenosti Produktu k odberu zaslaním príslušného e-mailu na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú pri zadávaní Objednávky.

8. Dodanie Produktu prebieha iba v rámci Poľska.

9. Dodanie Produktu v rámci Európskej únie je možné po individuálnom odsúhlasení podmienok so Zákazníkom e-mailom alebo telefonicky.

10. Dodanie Produktu Zákazníkovi je spoplatnené, pokiaľ kúpna zmluva neustanovuje inak. Náklady na doručenie produktu (vrátane poplatkov za dopravu, doručenie a poštové služby) sú Zákazníkovi uvedené na webovej stránke Internetového obchodu v záložke „Náklady na doručenie“ a pri zadávaní Objednávky, a to aj vtedy, keď Zákazník prejaví svoju vôľu byť viazaný Predajom. Dohoda.

11. Osobný odber Produktu Zákazníkom je bezplatný.

§ 10

Právo na odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ môže od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do 30 dní.

2. Lehota uvedená v ods 1 začína dodaním Produktu Spotrebiteľovi alebo ním určenej osobe inej ako dopravcovi.

3. V prípade Zmluvy, ktorá sa vzťahuje na mnoho Produktov, ktoré sa dodávajú samostatne, v dávkach alebo po častiach, je termín uvedený v ods. 1 prebieha od dodania poslednej položky, šarže alebo dielu.

4. V prípade Zmluvy, ktorá zahŕňa pravidelné doručovanie Produktov na určitú dobu (predplatné), lehota uvedená v ods. 1 beží od prevzatia prvej položky.

5. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy podaním vyhlásenia o odstúpení predávajúcemu. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od Zmluvy stačí, ak Spotrebiteľ odošle vyhlásenie pred uplynutím lehoty.

6. Vyhlásenie je možné zaslať klasickou poštou alebo elektronicky zaslaním vyhlásenia na e-mailovú adresu predávajúceho - kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v § 3. Vyhlásenie je možné podať aj na formulári, ktorého vzor je príloha zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov, nie je to však povinné.

7. Ak spotrebiteľ zašle vyhlásenie elektronicky, predávajúci bezodkladne zašle spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí vyhlásenia o odstúpení od zmluvy na ním uvedenú e-mailovú adresu.

8. Účinky odstúpenia od Zmluvy:

1. V prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku sa zmluva považuje za neuzatvorenú.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci bezodkladne vráti spotrebiteľovi, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, všetky ním uhradené platby vrátane nákladov. na doručenie tovaru, s výnimkou dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku voľby Spotrebiteľa iného, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

3. Predávajúci vráti platbu prevodom na bankový účet Spotrebiteľa po tom, čo Spotrebiteľ poskytne potrebné údaje (číslo účtu, adresa).

4. Predávajúci vráti platbu po obdržaní Tovaru späť.

5. Spotrebiteľ by mal bezodkladne, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď informoval Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy, vrátiť Tovar na adresu Predávajúceho uvedenú v týchto Poriadkoch. Lehota bude dodržaná, ak Spotrebiteľ vráti Produkt pred uplynutím 7-dňovej lehoty.

6. Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie Produktu, vrátane nákladov na vrátenie Produktu, ak Produkt vzhľadom na jeho povahu nebolo možné vrátiť obvyklou poštovou cestou.

7. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty Produktu v dôsledku jeho používania iným spôsobom, než aký bol potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Produktu.

8. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku v súvislosti so Zmluvou:

a. v ktorej je predmetom služby neprefabrikovaná vec vyrobená podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb,

b., pri ktorej je predmetom služby vec dodávaná v uzavretom obale, ktorú nie je možné po otvorení zásielky vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bola zásielka po doručení otvorená,

c., pri ktorej je predmetom služby tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo má krátku trvanlivosť,

d. na poskytnutie služby, ak Predávajúci plne vykonal službu s výslovným súhlasom Spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím poskytovania služby informovaný o tom, že po dokončení služby Predávajúcim stráca právo na odstúpenie od zmluvy. súhlas,

e. pri ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, nad ktorými nemá predávajúci kontrolu a ku ktorým môže dôjsť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

f. v ktorej predmetom služby sú veci, ktoré sú po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne spojené s inými predmetmi,

g. v ktorej sú predmetom služby alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatváraní kúpnej zmluvy a ktorých dodávka je možná až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h, v ktorej sú predmetom služby zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodávané v uzavretom obale, ak bol balík otvorený po doručení,

i. na doručovanie novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmlúv o predplatnom,

j. na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je uložený na hmotnom nosiči, ak sa poskytovanie služby začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, čo ho Predávajúci informoval o strate práva. odstúpiť od zmluvy,

k. v ktorej predmet služby vykazuje zreteľné stopy používania.

§ 11

Reklamácia a záruka

1. Kúpna zmluva sa vzťahuje na nové produkty.

2. V prípade vady tovaru zakúpeného u Predávajúceho má Zákazník právo na reklamáciu podľa ustanovení o záruke v Občianskom zákonníku.

3. Reklamácie je potrebné podávať elektronicky na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v týchto Poriadkoch, a to prostredníctvom elektronického reklamačného formulára uvedeného Predávajúcim na jednej z podstránok Obchodu.

4. Odporúča sa, aby sťažnosť obsahovala okrem iného: výstižný popis vady, okolnosti (vrátane dátumu) jej vzniku, údaje objednávateľa, ktorý uplatňuje reklamáciu, a požiadavku objednávateľa v súvislosti s vadou tovaru.

5. Pre uplatnenie reklamácie je Zákazník povinný uschovať účtenku a poškodenú zásielku až do jej prevzatia kuriérskou spoločnosťou (do 14 dní od doručenia). Nedodržanie tejto požiadavky má za následok zamietnutie reklamácie Predávajúcim.

6. Predávajúci odpovie na reklamáciu bezodkladne, najneskôr do 14 dní, a ak tak neurobí v tejto lehote, má sa za to, že žiadosť Zákazníka je oprávnená.

§ 12

Mimosúdne spôsoby vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov

1. Podrobné informácie o možnosti spotrebiteľa využiť mimosúdne spôsoby vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov, ako aj pravidlá prístupu k týmto postupom sú dostupné na úradoch a na webových stránkach okresu (mestského zastupiteľstva). ) ombudsmani pre spotrebiteľov, spoločenské organizácie, medzi ktorých zákonné úlohy patrí ochrana spotrebiteľa, Pokrajinské inšpektoráty obchodnej inšpekcie a na týchto internetových adresách Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_zdrowie.php

A http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Spotrebiteľ má tieto vzorové možnosti využitia mimosúdnych spôsobov vybavovania reklamácií a uplatňovania nárokov:

a. Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na stály spotrebiteľský rozhodcovský súd uvedený v čl. 37 zákona zo dňa 15.12.2000 o obchodnej inšpekcii (Z. z. z roku 2014, položka 148 v znení neskorších predpisov) so žiadosťou o riešenie sporu zo zmluvy uzatvorenej s predávajúcim.

b) Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na vojvodského inšpektora obchodnej inšpekcie v súlade s čl. 36 zákona zo dňa 15.12.2000 o obchodnej inšpekcii (Z. z. z roku 2014, položka 148 v znení neskorších predpisov) so žiadosťou o začatie mediačného konania vo veci mimosúdneho riešenia sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim.

c. Spotrebiteľ môže získať bezplatnú pomoc pri riešení sporu medzi ním a Predávajúcim aj s využitím bezplatnej pomoci okresného (mestského) ombudsmana spotrebiteľov alebo spoločenskej organizácie, medzi ktorej zákonné úlohy patrí ochrana spotrebiteľa (vrátane Federácie spotrebiteľov, Asociácie poľskí spotrebitelia).

§ 13

Osobné údaje v Internetovom obchode

1. Správcom osobných údajov Zákazníkov zhromažďovaných prostredníctvom Internetového obchodu je Predávajúci.

2. Osobné údaje zákazníkov zhromaždené správcom prostredníctvom Internetového obchodu sú zhromažďované za účelom realizácie Kúpnej zmluvy a v prípade súhlasu Zákazníka aj na marketingové účely.

3. Príjemcami osobných údajov Zákazníkov internetového obchodu môžu byť:

a. V prípade Zákazníka, ktorý v Internetovom obchode využíva spôsob doručenia poštou alebo kuriérom, Správca sprístupňuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému prepravcovi alebo sprostredkovateľovi, ktorý v mene Správcu vykonáva prepravu.

b. V prípade Zákazníka, ktorý využíva elektronickú platbu alebo platbu platobnou kartou v Internetovom obchode, Správca poskytuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu vybavujúcemu vyššie uvedené platby v Internetovom obchode.

4. Zákazník má právo na prístup a opravu svojich údajov.

5. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak neposkytnutie osobných údajov uvedených v Pravidlách potrebných na uzavretie kúpnej zmluvy má za následok nemožnosť uzavretia tejto zmluvy.

§ 14

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom Internetového obchodu sa uzatvárajú v poľskom jazyku.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať zmeny Poriadku z dôležitých dôvodov, t.j. zmeny právnych ustanovení, zmeny spôsobu platby a dodania - v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvnia implementáciu ustanovení tohto Poriadku. O každej zmene bude Predávajúci Zákazníka informovať minimálne 7 dní vopred.

3. V záležitostiach, ktoré nie sú upravené v týchto predpisoch, platia všeobecne platné ustanovenia poľského práva, najmä: Občiansky zákonník; Zákon o poskytovaní elektronických služieb; Zákon o právach spotrebiteľov, zákon o ochrane osobných údajov.

4. Zákazník má právo využiť mimosúdne spôsoby riešenia reklamácií a uplatňovania reklamácií. Na tento účel môže podať sťažnosť prostredníctvom online platformy EÚ RSO dostupnej na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informácie týkajúce sa systému riešenia sporov online podľa čl. 14 sekcia 1 ODR (online riešenie sporov):

Európska komisia poskytuje spotrebiteľom možnosť riešiť spory v internetovom obchode v súlade s čl. 14 sekcia 1 ODR (Online Dispute Resolution), na jednej z platforiem. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slúži ako miesto, kde sa spotrebitelia môžu pokúsiť dosiahnuť mimosúdne urovnanie sporov vyplývajúcich z online nákupov a zmlúv o poskytovaní služieb.

Informácie týkajúce sa systému riešenia sporov online podľa čl. 14 sekcia 1 ODR (online riešenie sporov):

Európska komisia poskytuje spotrebiteľom možnosť riešiť spory v internetovom obchode v súlade s čl. 14 sekcia 1 ODR (Online Dispute Resolution), na jednej z platforiem. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slúži ako miesto, kde sa spotrebitelia môžu pokúsiť dosiahnuť mimosúdne urovnanie sporov z online nákupov a zmlúv o poskytovaní služieb.